استخدام مسئول دفتر با حقوق ثابت و بیمه در یک شرکت معتبر از البرز