استخدام برقکار صنعتی و فلزکار قطعات فلزی از البرز جهت کار در شهر قدس