استخدام فروشنده و حسابدار در نمایندگی و پخش پرده پاندا در البرز