استخدام مدیر منطقه در شرکت لبنیات صباح از اصفهان و کرمانشاه