استخدام مهندس صنایع در شرکت نمکهای باریم و استرانسیم آسیا از گلستان