استخدام کارگر ساده آقا با حقوق و مزایا در یک مجموعه معتبر در اصفهان