استخدام مونتاژ کار آقا در شرکت آپادانا فرامین تجارت در کرمان