استخدام اپراتور تولید آقا با حقوق و مزایا در یک شرکت معتبر در تاکستان