استخدام چرخکار و زیگزال دوز تریکو مردانه در تکین پوش در البرز