استخدام مهندس مکانیک، تکنسین اتاق ابزار، جوشکار ماهر و کارگر ماهر CNC