استخدام راننده بیل مکانیکی با حقوق توافقی، بیمه و مزایا در کرمان