استخدام کارشناس و سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه و کارشناس بازرگانی خارجی