استخدام CNC کار و مهندس برق و الکترونیک در شرکت مبنا کنترل افزار تبریز