استخدام بازاریاب حضوری (فروش تجهیزات الکترونیکی) در مازندران