استخدام اپراتور تولید آقا در شرکت مهکام سنگ پارس در شهرک صنعتی سجزی