استخدام سرپرست پروژه و حسابدار از البرز جهت کار در شهر قدس