استخدام تکنسین آزمایشگاه و کنترل کیفیت در صنایع غذایی دشت مشکات در البرز