استخدام مدیر تضمین کیفیت، مهندس مکانیک و کارشناس کنترل کیفیت در البرز