استخدام مدیر تضمین کیفیت، سرپرست تولید، مهندس مکانیک و کارشناس کنترل کیفیت