استخدام کارشناس فروش در شرکت جابر ازنق شیمی در البرز