استخدام کارمند دفتری با حقوق مکفی در نمایندگی بیمه سامان در یزد