استخدام 6 عنوان شغلی در مجتمع کشت و صنعت هامون ماهان در کرمان