استخدام کارمند اداری و اپراتور تولید در رویان پلیمر پارس راد در قزوین