استخدام مهندس الکترونیک در آرمان توربین شریف در قم