استخدام انباردار آقا در شرکت سحرگاه لبن دامداران نجف آباد در اصفهان