استخدام سرپرست بازرگانی با بیمه و مزایا در شرکت شیر سازی پترو فجر مرکزی