استخدام مهندس صنایع در نمکهای باریم و استرانسیم آسیا جهت کار در گرمسار