استخدام بازاریاب حضوری (فروش تجهیزات الکترونیکی) در 4 استان