استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در یک شرکت معتبر در البرز