استخدام جوشکار، تراشکار و مونتاژ کار در پیشگامان صنعت خدایی در اصفهان