استخدام اپراتور تولید در شرکت ترموچنج از البرز جهت کار در شهر قدس