استخدام تکنسین الکترونیک آقا در شرکت تجهیزات سنجش در اصفهان