استخدام اپراتور دستگاه لیزر فایبر در فناوران پرتو لیزر سهند در اصفهان