استخدام حراست با بیمه و بیمه تکمیلی و پاداش در شرکت کهن شیمی آریا در مرکزی