استخدام مهندس برق، الکترونیک با بیمه، پاداش، هزینه رفت و آمد، عیدی از البرز