استخدام کارشناس جذب و مذاکره با حقوق ثابت،بیمه و پاداش در گلستان