استخدام مهندس برق و الکترونیک و انباردار با بیمه در شهرک صنعتی جی