استخدام تخته کار و کباب زن در هتل پیروزی در اصفهان