استخدام حسابدار، کارشناس فروش، کارشناس ایمنی و بهداشت در گروه صنعتی تارادیس