استخدام اپراتور تجهیزات سبک (پایه دو) با بیمه در اهواز