استخدام تکنسین برق با بیمه، پاداش، سنوات و عیدی در ساری