دعوت به همکاری پیمانکار رستوران در یک شرکت معتبر تولیدی در شهر صنعتی رشت