استخدام سرپرست کارگاه، مسئول اجرا و مسئول دفتر فنی در مرکزی