استخدام کارآموز برنامه ریزی و تولید با سرویس در مبلمان رُست در فارس