استخدام کارشناس آزمایشگاه با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش در شهرک صنعتی رازی