استخدام سرپرست فروش و ویزیتور فروش گرم با بیمه، بیمه تکمیلی، عیدی و سنوات