استخدام فروشنده حضوری مبتدی، فروشنده حضوری با بیمه در عباسپور آدرین درالبرز