استخدام کارشناس ارشد طراحی مدارهای الکترونیکی در نگار خودرو در مازندران