استخدام انباردار با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت پرگاس طب در بوشهر