استخدام کارگر سالن تولید و برقکار سالن تولید در تبریز